Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын стандартчиллын гэрчилгээ

Чиндао вант улс 2020 оны 12-р сарын 25-нд Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын стандартчиллын гэрчилгээ авсан.

Аюулгүй байдлын стандартчилал гэдэг нь үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдлын хариуцлагын тогтолцоог бий болгох, аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоо, үйл ажиллагааны горимыг боловсруулах, далд аюулыг судлах, хянах, аюулын гол эх үүсвэрийг хянах, урьдчилан сэргийлэх механизмыг бий болгох, үйлдвэрлэлийн зан үйлийг стандартчилах, үйлдвэрлэлийн бүх холбоосыг аюулгүй байдлын үйлдвэрлэлийн холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэхийг хэлнэ. , дүрэм журам, стандартууд.Стандартын шаардлага, хүн (боловсон хүчин), машин (машин техник), материал (материал), арга (барилгын арга), орчин (орчин), хэмжилт (хэмжилт) нь үйлдвэрлэлийн сайн төлөвт, тасралтгүй сайжруулж, стандартчиллын барилгын ажлыг байнга бэхжүүлдэг. аж ахуйн нэгжийн аюулгүй ажиллагааны үйлдвэрлэлийн .
Аюулгүй байдлын үйлдвэрлэлийн стандартчилал нь “нэгдүгээрт аюулгүй байдал, эхлээд урьдчилан сэргийлэх, цогц менежмент” бодлого, “хүнд чиглэсэн” шинжлэх ухааны хөгжлийн үзэл баримтлалыг тусгаж, аж ахуйн нэгжийн аюулгүй байдлын үйлдвэрлэлийг стандартчилах, шинжлэх ухаанч, системтэй, хуульчлах, эрсдэлийн удирдлага, үйл явцыг бэхжүүлэхийг чухалчилдаг. Хяналт, гүйцэтгэлийн удирдлага, тасралтгүй сайжруулахад анхаарч, аюулгүй ажиллагааны удирдлагын үндсэн хуулиудад нийцүүлэн, орчин үеийн аюулгүй байдлын удирдлагын хөгжлийн чиг хандлагыг илэрхийлж, аюулгүй байдлын удирдлагын дэвшилтэт санааг эх орныхоо уламжлалт аюулгүй байдлын удирдлагын арга барил, аж ахуйн нэгжийн бодит бодит байдалтай органик байдлаар хослуулж, үр дүнтэй ажиллах. Манай улсын үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдлын нөхцөл байдлыг үндсээр нь сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэхийн тулд аж ахуйн нэгжүүдийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн түвшинг дээшлүүлэх.
Аюулгүй үйлдвэрлэлийн стандартчилал нь зорилтот үүрэг хариуцлага, зохион байгуулалттай удирдлага, боловсрол, сургалт, газар дээрх удирдлага, аюулгүй байдлын эрсдэлийн удирдлага ба хяналт, далд аюулын судалгаа ба удирдлага, онцгой байдлын менежмент, ослын менежмент, тасралтгүй сайжруулалт гэсэн 8 чиглэлийг голчлон агуулдаг.

Үнэлгээний журам
1. Аж ахуйн нэгж нь өөрийн үнэлгээний агентлаг байгуулж, үнэлгээний стандартын шаардлагын дагуу өөрийн үнэлгээг хийж, өөрийн үнэлгээний тайланг бүрдүүлдэг.Аж ахуйн нэгжийн өөрийн үнэлгээ нь мэргэжлийн техникийн үйлчилгээний байгууллагуудыг урьж, дэмжлэг үзүүлэх боломжтой.
Аж ахуйн нэгж нь өөрийн үнэлгээний үр дүнд үндэслэн аюулгүй ажиллагааны үйлдвэрлэлийн хяналт, удирдлагын хэлтэс (цаашид аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэс гэх) баталсны дараа үнэлгээний өргөдлийг бичгээр гаргана.
Аюулгүй байдлын үйлдвэрлэлийн стандартчиллын нэгдүгээр зэрэглэлийн аж ахуйн нэгжид өргөдөл гаргаж буй хүмүүс орон нутгийн аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн зөвшөөрлийг авсны дараа нэгдүгээр шатны аж ахуйн нэгжийн хяналтын байгууллагын нэгжид өргөдөл гаргах;Аюулгүй байдлын үйлдвэрлэлийн стандартчиллын хоёрдугаар зэрэглэлийн аж ахуйн нэгжид хамрагдах хүсэлтэй хүмүүс орон нутгийн хотын аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн зөвшөөрлийг авсны дараа оршин суугаа газартаа өргөдөл гаргана.Аймгийн аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэс эсвэл хоёрдугаар шатны аж ахуйн нэгжийн үнэлгээний байгууллагын нэгж өргөдөл гаргах;аюулгүй байдлын үйлдвэрлэлийн стандартчиллын гуравдагч түвшний аж ахуйн нэгжид өргөдөл гаргахдаа орон нутгийн мужийн түвшний аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн зөвшөөрлөөр орон нутгийн хотын аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэс эсвэл гурав дахь шатны аж ахуйн нэгжийн үнэлгээний байгууллагад хүргүүлнэ.
Өргөдлийн шаардлага хангасан тохиолдолд үнэлгээг зохион байгуулах талаар холбогдох үнэлгээний нэгжид мэдэгдэнэ;өргөдлийн шаардлага хангаагүй бол өргөдөл гаргагч компанид бичгээр мэдэгдэж, шалтгааныг тайлбарлана.Үнэлгээний байгууллагын нэгж өргөдлийг хүлээн авсан тохиолдолд үнэлгээний байгууллагын нэгж нь өргөдөлд урьдчилсан дүгнэлт хийж, зөвхөн хяналтын зар ирүүлсэн аюулгүй ажиллагааны хяналтын алба зөвшөөрсний дараа үнэлгээг зохион байгуулах талаар холбогдох үнэлгээний байгууллагад мэдэгдэнэ.

2. Үнэлгээний нэгж үнэлгээний мэдэгдлийг хүлээн авсны дараа холбогдох үнэлгээний стандартын шаардлагын дагуу үнэлгээг явуулна.Хяналт дууссаны дараа өргөдөл хүлээн авах нэгжээр урьдчилсан байдлаар хянасны дараа шаардлага хангасан хяналтын тайланг аудитын зарын аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэст хүргүүлнэ;шаардлага хангаагүй хяналтын тайлангийн хувьд хяналтын нэгжид бичгээр мэдэгдэж, шалтгааныг тайлбарлана.
Хяналтын дүн нь аж ахуйн нэгжийн өргөдлийн түвшинд хүрээгүй бол өргөдөл гаргагч аж ахуйн нэгжийн зөвшөөрлөөр тодорхой хугацааны дотор засч залруулсны дараа дахин хянан шалгана;эсхүл хянан үзэхэд хүрсэн бодит түвшингийн дагуу эдгээр арга хэмжээний заалтын дагуу аюулгүй байдлын хяналтын холбогдох хэлтэст хянуулахаар хандана.

3. Зарлагдсан аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэс эсвэл томилогдсон хяналтын байгууллага нь аюулгүй байдлын үйлдвэрлэлийн стандартчиллын гэрчилгээ, тэмдэглэгээний зохих түвшнийг олгоно.Гэрчилгээ, самбарт нэгдсэн хяналт тавьж, дугаарласан байна.
мэдээ (3)


Шуудангийн цаг: 2022 оны 1-р сарын 29-ний хооронд